Návod na montáž reťazí TRYGG SMT Flexi 8-9,5mm

Návod na použitie

 

 

Obsah

Návod na použitie………………………………………………………………… 1

Obsah……………………………………………………………………………… 2

1.Bezpečnostné predpisy pre prácu s reťazami…………………………………… 3

2.Popis súčasti reťaze Trygg SMT Flexi……………………………………………. 3

3.Montáž reťazí Trygg SMT Flexi………………………………………………….. 4

4.Údržba reťazí TRYGG SMT Flexi………………………………………………… 6

5.Príslušenstvo k reťaziam TRYGG SMT Flexi…………………………………….. 7

6.Záručné podmienky……………………………………………………………… 7

 

 

1.Bezpečnostné predpisy pre prácu s reťazami

 

 1. Vždy používajte ochranný odev a pomôcky.

 

 1. Buďte opatrný pri práci v tesnej blízkosti kolies stroja.

 

 1. Dodržujte pokyny výrobcu stroja a reťazí a dôkladne si prečítajte
  bezpečnostné doporučenia!
 2. Pred opustením kabíny pri montáži reťazí alebo pri úpravách polohy na pneumatike vždy stroj zabrzdite!

 

 1. Zabráňte prístupu detí ku stroju behom montáže.

 

 1. Montáž reťazí vykonávajte na rovnom pevnom podklade!

 

 1. Nevstupujte v priestore stroja do blízkosti  kolies pokiaľ ste sa nepresvedčili, že je stroj zabrzdený!

 

 

 

 

2.            Popis súčastí reťaze Trygg SMT Flexi

A – Prvá zkracovacia sekcia                            B – Druhá zkracovacia sekcia

C – Tretia skracovacia sekcia                          D – Spojovacia a skracovacia sekcia

Reťaze TRYGG SMT Flexi sú vyrobené pre montáž na pneumatiky rôznych rozmerov bez ohľadu na výrobcu alebo prípadné opotrebenie. Informácie o úpravách reťazí na určitý rozmer pneumatiky nájdete v tabuľke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každej dodávky reťazí  TRYGG SMT Flexi.

Reťaze TRYGG SMT Flexi môžu byť používané bez napínacich retiazok, na želanie zákazníka však môžu byť za príplatok dodané.

3.            Montáž reťazí Trygg SMT Flexi

 1. Položte reťaze na rovnú podložku podľa obrázku v kapitole dva a upravte počet zkracovacích sekcí tak, ako udává tabuľka pre Váš rozmer pneumatík!
 2. Pokiaľ má byť podľa priloženej tabulky odstránená sekcia uvedená v prvom stĺpci, jedná sa o sekciu „d“ vrátane oboch S-hákov označených na obrázku písmenom „e“!
 3. Skontrolujte správne zaistenie všetkých spojov na skracovacích sekciách ešte pred začatím montáže!
 4. Pre uľahčenie práce povoľte  zámky krajnej sekcie „f“ ešte pred montážou!
 5. Postrannú reťaz skraťte tak, že skracovací článok otočíte o 90 stupňov a vyberiete z neho článok reťaze. Opačným postupom ho nasuňte na  iný článok podľa rozmeru pneumatiky. (viď obrázok)
 6. Pre ilustráciu je na vedľajšom obrázku situácia po skrátení bočnej reťaze o jeden článek.
 7. Rozložte pravú a ľavú reťaz hrotmi dohora za strojom v smere jazdy napínacím koncom k pneumatikám. Montážne lanko prevlečte  na konci reťaze (viď obrázok) a skrz otvor v disku traktora alebo ho zaháknite do vzorku pneumatík. Potom obidva konce pevne spojte dohromady. Pomaly potiahnite dopredu, naviňte reťaz na pneumatiku. Jedine tak sa reťaz správne prizpôsobí profilu pneumatiky.
 8. Potiahnite traktorom o jednu celú otáčku kolesa až do polohy ako na obrázku, potom prepojte bočné napínacie háky s naprotivným koncom reťaze a   zámky namontujte na článok bočnej reťaze tam, kde bude v jeho prodĺžení stred kolesa. (kolmo v smere jazdy)

                                                          

Montáž  zámku na postrannú reťaz                        Montáž spojovacieho C-článku.

9. Pomocou napínacích pák napnite obidve bočné reťaze. Celá reťaz by mala byť po tomto úkone napnutá a priliehať k pneumatike.

 

 10. Keď je reťaz namontovaná na pneumatike, môžete polohu bočnej reťaze upraviť na skracovacích článkoch (viď obrázok) tak, aby reťaze od záberovej časti smerovali na stred pneumatiky.

 

11. Správne namontovaná reťaz – spojovacie reťaze od záberovej časti smerujú do stredu kolesa!

12. Nové reťaze je potrebné po niekoľkých hodinách použitia skontrolovať a prípadne napnúť!

4.            Údržba reťazí TRYGG SMT Flexi.

Každý deň pred započatím práce skontrolujte pohľadom stav reťazí, zvlášť ich upevnenie, napnutie a stav napínacích zámkov. Kontrolujte pravidelne i stav pneumatík a polohu reťazí na pneumatike, aby nedošlo k poškodeniu stroja alebo k zraneniu osôb uvoľnenou čásťou reťaze.

Pokiaľ niektorá súčasť vykazuje nadmerné opotrebenie alebo poškodenie, musí byť bezodkladne nahradená novou alebo odborne opravená.

5.            Príslušenstvo k reťaziam TRYGG SMT Flexi

Reťaze môžu byť doplnené napínacou bočnou reťazou. Jej použitie nie je  nutné pre bežných  používateľou, môže zlepšiť napnutie reťaze pri extrémnom zaťažení.  Jeho montáž je popísaná v inom návode.

6.      Záručné podmienky

…………………………………………………………………………………..

 

 

Záruka sa vzťahuje na výrobky, originálne príslušenstvo a originálne doplnky. Záruka kryje vady materiálu, konštrukcie, spracovania a výroby, ktoré neboli  spôsobené nesprávnym používaním alebo vinou užívateľa. Vadný výrobok, alebo jeho časť, bude kupujúcemu bezplatne vymenená, pre takto vymenený výrobok platí záručná doba ďalej.

 

Záruka nie je platná na vady alebo škody vzniknuté bežným opotrebením, zanedbanou údržbou, zlou montážou  alebo nesprávnym používaním v rozpore s Návodom na použitie. Výrobca neručí za následky alebo hospodárske straty, ktoré vzniknú v súvislosti s poškodením výrobku alebo jeho nefunkčnosťou.

 

Záruka je neplatná taktiež v prípade, že výrobok bol opravený niekym iným než dovozcom, autorizovaným servisom alebo výrobcom doporučenou firmou. To isté platí v prípade, že bolo zmenené alebo upravené nedovoleným  spôsobom vybavenie výrobku.

 

Záruka platí len za predpokladu, že bude dovozcovi doručený do 14 (štrnásť) dní od prevzatia výrobku vyplnený a riadne podpísaný formulár Dodacieho protokolu a Prehlásenie vlastníka, kde kupujúci potvrdí, že čítal Návod na použitie a porozumel mu.

 

Nárok na záruku musí byť výrobcovi ohlásený okamžite, najneskôr do 14 (strnásť) dní od zistenia vady výrobku. Výrobca si vyhradzuje  lehotu 30 dní od obdržania správy o reklamácii pre posudenie a konečné rozhodnutie o uznaní záruky.

 

Ručenie za škody

V prípade, že neboli dodržané podmienky prevádzky, bezpečnostné predpisy z Návodu na použitie, národné právne normy ako sú zákony, vyhlášky a nižšie právne predpisy upravujúce používanie výrobku, výrobca nepreberá žiadne ručenie za škody spôsobené výrobkom. Výrobok môže byť prvýkrát použitý až potom, ako bol starostlivo preštudovaný Návod na použitie a obsluha mu porozumela.