Bezpečnostné pokyny, upozornenia a rady na použitie reťazí TRYGG

Pred použitím reťazí TRYGG je nutné si starostlivo preštudovať doleuvedené pokyny, Návod na použitie a zoznámiť sa s bezpečnostnými predpismi. Pokiaľ zákazník neuposlúchne uvedené pokyny, nebudú mu uznané žiadne nároky voči výrobcovi, dovozcovi ani predajcovi.

Bezpečnostné pokyny.

Reťaz použitá v záberových reťaziach je  špeciálne kalená. Proces  kalenia spôsobuje, že materiál je tvrdý a krehkejší ako reťaz určená napríklad na zdvíhanie. Pri silnom napnutí, môže reťaz prasknúť bez predchádzajúceho varovania a časti článkov sa môžu nebezpečne rozletieť do okolia. Použitie reťazí na zdvíhanie, ťahanie, alebo inú činnosť, okrem tej, na ktorú je reťaz určená, môže ohroziť život.

Záberové reťaze  sa používajú v sťažených prevádzkových podmienkach a  môžu byť pri používaní poškodené alebo zničené. Pri riadení s reťazami je potrebná zvýšená ohľaduplnosť, nikdy nesmiete ísť väčšou rýchlosťou ako 50 km/h. Vodič musí vždy sledovať možné riziká a ísť rychlosťou bezpečnou aj  pre okolie.

Starostlivo si prečítajte  Návod na montáž reťazí a riaďte sa ním. Pokiaľ nemáte presný návod na montáž reťazí, vyžiadajte si ho od svojho dodávateľa. Uistite sa o tom, že  reťaze sú správne nainštalované  pred  použitím. Reťaze používajte len pokiaľ očakávate zložité prevádzkové podmienky a namontujte ich skôr než sa dostanete do problémov. Reťaze sú určené k zníženiu rizika jazdy a zlepšeniu trakcie vozidla.

Reťaze nesmú byť nikdy použité, pokiaľ je jeden alebo viac článkov priečnych sekcií opotrebovaných na polovičnú hrúbku materiálu. Nikdy nepoužívajte poškodené reťaze! Akékoľvek poškodenia musia byť opravené okamžite  po zistení. Pokiaľ začnú reťaze klepať za jazdy, ihneď zastavte a napnite ich. Pokiaľ reťaz alebo jej časť zajazdy praskne, ihneď zastavte a buď ju opravte alebo odmontujte.

Dodržujte miestne predpisy a vyhlášky, ktoré upravujú použitie reťazí v premávke. Preštudujte si taktiež predpisy a doporučenia výrobcu vozidla o použití reťazí a riaďte sa nimi.

Na holom asfalte môžu niektoré druhy reťazí znížiť trakciu kolies vozidla, preto nikdy nepoužívajte reťaze na holom asfalte. To isté sa môže stať aj  na kameňoch a skalách pri reťaziach,ktoré sú príliš husté. Niekedy je lepšia trakcia s redšími, silnými reťazami. Pri jazde po takom povrchu vždy venujte maximálnu pozornosť riadeniu a buďte opatrní.

Na ujazdenom snehu, v blate a na topiacom sa ľade stúpá sila nutná na riadenie vozidla. Trakcia je však dokonalá.

Poškodenie reťazí.

K poškodeniu reťazí môže dôjsť veľkou rýchlosťou jazdy. Pri rýchlej jazde dochádza k násobnému namáhániu článkov, v ktorých môžu vzniknúť neviditeľné trhliny. Tie sa potom môžu rozvinúť do prasklín aj behom bežného opatrného používania. To môže objasniť niektoré „nevysvetliteľné“ poškodenia reťazí.

K poškodeniu reťazí môže dôjsť ich nedostatočným napnutím. Správne napnuté reťaze znižujú namáhanie a koleso sa s nimi odvaľuje ľahšie.

Reťaze môže poškodiť aj jazda s nadmerne tažkými nákladmi. Pri objednávaní reťazí vždy myslite aj na najťažšie situacie, ktoré môžu nastať pri  ich používání. Obvykle sú silnejšie a ťažšie reťaze odolnejšie než ľahšie.

Opotrebenie

Absolútna miera opotrebenia, znamená množstvo ocele, ktoré ubudlo z hmotnosti reťaze. Relatívne opotrebenie množstva ocele, které chýba v závislosti k priemeru článkov . Pri rýchlej  jazde je absolútne opotrebenie väčšie u ťažších reťazí. V tomto prípade môže byť životnosť ľahkých a ťažkých reťazí podobná.

Hmotnosť.

Sila, ktorou naráža reťaz do podkladu závisí na hmotnosti reťaze, rýchlosti jazdy a napnutí reťaze na pneumatike. Náraz je štyrikrát väčší pokiaľ zdvojnásobíte rýchlosť jazdy. Napnutá reťaz se odvaľuje ľahšie, keď priečne  časti reťaze dosadajú zvisle na vozovku. Preto kombinácia vysokej rýchlosti, ťažkej reťaze a uvolnenej montáže vedie vždy k poškodeniu reťaze – reťaz sa rychlejšie opotrebuje a pravdepodobne praskne. Ľahká, dobre napnutá reťaz je na takéto podmienky oveľa lepšia.

Otáčky.

Vysoké otáčky kolesa pri jazde na asfalte často spôsobujú roztrhnutie reťazí, alebo ich doplnkových častí.

Stavebníctvo a odpratávanie snehu.

Silnejšie reťaze poskytujú lepší záber a majú dlhšiu životnosť, pokiaľ sú správne napnuté a používané.

Opotrebenie pneumatík.

Používanie reťazí spôsobuje opotrebenie pneumatík. V pneumatike vznikajú rýhy, preto musia mať reťaze možnosť pohybu po pneumatike počas  jazdy.

Lesníctvo.

Ťažké, silno napnuté reťaze na pomaly idúcich vozidlách vykazujú značné opotrebenie mezdi článkami. Ťažšia reťaz sa opotrebuje na tomto mieste rýchlejšie. Riedšia, voľnejšie namontovaná reťaz sa opotrebováva pomalšie a lepšie sa sama čistí od snehu a bahna behom jazdy. Napriek tomu sú zvlášť na lesných strojoch populárnejšie hustejšie, silnejšie reťaze.

Rýchlosť otáčania/rôzne terénne podmienky pre rôzne druhy kolies.

Predné kolesa traktora sa väčšinou otáčajú trikrát, zatiaľčo zadné kolesa dvakrát. Preto sa reťaze  na predných kolesách opotrebovávajú rýchlejšie. Viazacie prvky reťazí na týchto kolesách sa taktiež opotrebovávajú rýchlejšie, spoločne s doplnkovými prvkami. Druh práce spoločne so spôsobom jazdy má priamy vplyv na opotrebenie a zničenie reťazí na odlišných nápravách vozidla. Správne porozumenie horeuvedeného výkladu môže mať veľký dopad na životnosť reťazí. Miera napnutia a štýl jazdy musia byť v súlade.

Opravy:

Prasknutý článok reťaze musí byť opravený okamžite. Práca s poškodenou reťazou spôsobuje ďalšie poškodenia a môže poškodiť aj vozidlo alebo zraniť obsluhu.

 S a Z –článok:

Prasknutý článok kríženia ľahko opravíte špeciálne kaleným Z(S)-článkom s gumennnou poistkou.

Oprava s S-článkom:

Oprava so Z-článkom:              Z-článok                                          S-článok
                                                                      

 

Spojovacie články a prvky:

Pre núdzové a dočasné opravy reťazí môžu byť použité aj doleuvedené prvky.

Zaklepávacie ohnivo         Strmeňová svorka

                      

C-spojka :

Môže byť použitá na opravu priebežného článku reťaze.

 

Opravný krúžok:

Keď praskne reťazový krúžok, môže byť nahradený opravným kružkom.

Dostupné rozmery drôtu 10 a 13mm

Smer otáčenia:

Podľa geometrie reťaze a smeru otáčania kolesa sa môžu niektoré časti reťaze opotrebovať rýchlejšie než ostatné. Ich životnosť môžeme predĺžiť  obrátením reťaze na kolese.

Záruka a ručenie:

Záruka:

Záruka na reťaze TRYGG pokrýva všetky výrobné vady. To obsahuje vadný materiál, zváranie, kalenie a ďalšie výrobné vady. Záruka zahŕňa aj nadmerné opotrebenie reťaze  spôsobené preukázateľne chybou vo výrobe.

Ručenie:

Naše ručenie je obmedzené na výmenu vadných reťazí alebo ich častí.  Nøsted Kjetting AS a jeho obchodní partneri nepreberajú ručenie za škody na vozidlách, ich výbavu, za zranenie osôb alebo za straty vo výrobe spôsobené v súvislosti s poškodením reťazí.

Reklamačné protokoly:

Reklamačné protokoly musia obsahovať detailný popis poškodenia, prevádzkových podmienok a typu stroja. Škoda musí byť zdokumentována buď návštevou autorizovanej osoby Nøsted Kjetting AS, alebo fotografiami. Kontrola môže prebiehať aj vo výrobe, alebo na vrátených reťaziach vo výrobnom závode. Vrátenie reťazí nemôže byť akceptované bez písomného  povolenia autorizovaného predajcu firmy TRYGG.